Báo cáo tài chínhCổ đông

Báo cáo tài chính năm 2020

BCTC Hợp Nhất 06 TĐN 2020 Tải văn bản
BCTC Riêng 06 TĐN 2020 Tải văn bản
CV Số 66/2020/HĐQT-VIN Giải Trình Chênh Lệch LNST BCTC HN 6 TĐN 2020 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2020 Tải văn bản
CV số 63/2020/HĐQT-VIN V/v Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2020 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2020 Tải văn bản